HÜSEYİN KÖYCÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

HÜSEYİNKÖYCÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Hüseyin Köycü Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği”dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurtdışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe SürdürülecekÇalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde2- Dernek, Cumhuriyetimizinkuruluşundan önce ve sonra Milli Mücadele yıllarında yaptığı çalışmaları iletopluma mal olmuş, tarihi kişiliğe sahip, toplum kalkınmasında gönüllüçalışmış, örnek bir lider ,Vatan ve Millet için fedakar bir insan ve Şenkayailçesinin kurucusu,HÜSEYİN KÖYCÜ’yü, meydana getirdiği kültür ve eserlerinitanıtmak, anmak, yaymak, araştırmak verileri nesillere aktararak devam ettirmek.

Kurucusuolduğu Şenkaya ilçesinin tarih, turizm ve tabiat varlıklarını ortaya çıkarmak,kültür örf ve adetlerini yaşatmak yaymak, ileri nesillere aktarmak veŞenkaya’ya her yönden emeği geçmiş ve katkıda bulunmuş diğer insanları veşehitleri anmak ve ileri nesillere aktarmak

amaçları ile kurulmuştur.   

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Faaliyetlerininetkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans panelve edebi yarışmalar gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi içingerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçlarıdoğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzereçalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi içinsağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıylayardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurt dışından bağışkabul etmek,

6- Tüzük amaçlarınıngerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıylaiktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7 -Üyelerinin yararlanmaları veboş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültüreltesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşerimünasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro,sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin butür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, muhtaç ve fakir Şenkayalılara veöğrencilere maddi yardımda bulunmak, burs vermek.

9- Dernek faaliyetleri içinihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kirayavermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesiiçin gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu birfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceğitesisleri kurmak,

11- Uluslararası faaliyettebulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarlaproje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmeküzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekîkuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımdabulunmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesiiçin gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum veKuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamukurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeleryürütmek,

14- Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadelikredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde şubeve temsilcilikler açmak,

16- Derneğin amacı ile ilgisibulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendikave benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek içinplâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyalalanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç veilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatınöngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmahakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi içinTürkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bukoşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarakyapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içindeüyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıylabaşvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacakdeftere kaydedilir.

Derneği nasıl üyeleri, derneğinkurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenkişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdanönemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarakkabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığındadernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinmeişlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içindebir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkmahakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi YönetimKuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırıdavranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden süreklikaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelikaidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilenkararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmişolmak,

Yukarıda sayılan durumlardanbirinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veyaçıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddiaedemez.

 

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı veToplantı Usulü

Madde7- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğekayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafındanseçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilenzamanda olağan,

2- Yönetim veya Denetim Kurulunungerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteğiüzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayıiçersinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya YönetimKurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulutoplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üçüyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünegöre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. GenelKurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik postaile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluksağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantıarasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamamasısebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakmasebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüneuygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihindenitibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı birdefadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel Kurul, katılma hakkıbulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshihallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamamasısebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkıbulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerinegirecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kuruluüyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyaraktoplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsadurum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veyagörevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantıyeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyıyönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerekdivan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi içinyapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermelerive hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi vegüvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemdeyer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafındangörüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oyhakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurultoplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oykullanır.

Toplantıda görüşülen konular vealınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafındanbirlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanınateslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilenYönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde8- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve DenetimKurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğerkonulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oypusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kabaatılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarakbelirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntemuygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıyakatılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği vederneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikiçoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir arayagelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamınınbu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlargeçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp kararabağlanır.  

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünündeğiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurullarıraporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

4-Yönetim Kurulunca hazırlananbütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesive gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyeliktençıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarınincelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olantaşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılmasıhususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim Kurulunca dernekçalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veyadeğiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetimkurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile hertürlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri içingörevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespitedilmesi,

10- Derneğin federasyonakatılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Derneğin şubelerininaçılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgiliişlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12- Derneğin uluslar arasıfaaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasıveya ayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması,

14- Derneğin fesih edilmesi,

15- Yönetim Kurulunun diğerönerilerinin incelenip karara bağlanması,

16- Derneğin en yetkili organıolarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi veyetkilerin kullanılması,

17- Mevzuatta Genel Kurulcayapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde10- Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonrakiilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı,sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerinhaber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısınınyarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıyakatılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğindeistifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kuruldaaldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdakihususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya buhususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkinişlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulasunmak,

3- Derneğin çalışmaları ileilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

4- Genel Kurulun verdiği yetkiile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehinipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel Kurulun verdiği yetkiile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinindenetlenmesini sağlamak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikaçılmasını sağlamak,

8- Genel Kurulda alınan kararlarıuygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonundaderneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile YönetimKurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasınısağlamak,

11- Derneğe üye alınması veyaüyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacınıgerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiğidiğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde11- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğindeistifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kuruldaaldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceğibelirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutuluptutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılıgeçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde YönetimKuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde GenelKurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisiolarak 50 YTL, aylık olarak ta 10YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veyaeksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,

2- Şube ödentisi: Derneğin genelgiderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin%50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2- Gerçek ve tüzel kişilerinkendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenençay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferansgibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilengelirler,

5- Yardım toplama hakkındakimevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacınıgerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticarifaaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde13- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasınagöre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap dönemindenbaşlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesidurumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altınadüşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlıkalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılmasıdurumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göredefter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtlarıDernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılıdefterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasındatutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararlarıtarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıyakatılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üyeolarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftereişlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen vegiden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakınasılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelenveya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlarınedinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanımsürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5 -İşletme Hesabı Defteri: Dernekadına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerinadı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacakdefterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncıalt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumundada tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defterve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi UsulKanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlananMuhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olandefterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya noteretasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmayan sayfaları bitene kadar devamedilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulandefterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldanönce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıttutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık)(Dernekler Yönetmeliği EK-16’dabelirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre deftertutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığıncayayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço vegelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir Ve Gider Belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler YönetmeliğiEK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernekgelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenendekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura,perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ileyapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamındabulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bukapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneğibulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurumveya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (DerneklerYönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmetteslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni BağışAlındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilindekullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçimve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılmasıve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yenisaymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelirtahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımınave toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğininilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi 

Dernek adına gelir tahsil edecekkişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararıile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası vefotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan)“Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek YönetimKurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti derneklerbirimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulubaşkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecekkişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin derneklerbirimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı,yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgilihükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere,dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğerbelgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleridefterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi*

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir vegider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler YönetmeliğiEK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafındanonaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanıtarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü*

Madde16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü GenelKurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ilediğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler YönetmeliğiEK-3’te sunulan)  “Genel Kurul SonuçBildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idareamirliğine bildirilir:

 

Genel Kurul sonuç bildirimine;

 

1- Divan başkanı, başkanyardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağıörneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğündeğişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin hersayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlartapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’dasunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğinebildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışındanyardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’tebelirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurupmülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışındanyardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konudadüzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesabailişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalararacılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerinegetirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerleilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkinkonularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgiliolarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’degösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ayiçinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydanagelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri DeğişiklikBildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelendeğişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek OrganlarındakiDeğişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz güniçinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılandeğişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısınıizleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idareamirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde17- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulutarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına dadenetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız DenetimKuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadankaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geçyılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya YönetimKurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınadenetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri    

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetleriniyürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanmayapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceğigibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde19- Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıylaşube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üçkişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluşbildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğineverir.

 

 ŞubelerinGörev ve Yetkileri

Madde 20- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmetkonuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tümişlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğudernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu Ve DenetimKurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlıüyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üçasıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kuruluncaseçilir.

Bu organların görev ve yetkileriile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğüçerçevede şube’de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez GenelKurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde22- Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez GenelKurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan Genel Kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayıiçersinde, şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuçbildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içindemülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez Genel Kurulundaseçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve DenetimKurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1),arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplamüye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delegeolarak, şubeyi temsilen genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez Genel Kuruluna enson şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve DenetimKurulu üyeleri genel merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delegeseçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya DenetimKurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya Denetim Kurulunaseçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma*

Madde 23- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetleriniyürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğinadresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veyakişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilikaçamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesiiçin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin2/3 çoğunluğuaranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumundaikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekliolan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinoylarının2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesiiçin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin2/3 çoğunluğuaranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumundaikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi içingerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan veoy kullanma hakkı bulunanüyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarakyapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararıverildiğinde, derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kuruluüyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin GenelKurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiğitarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında“Tasfiye Halinde Hüseyin Köycü Eğitim Kültür veAraştırma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygunolarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonunakadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarınıinceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcamabelgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarakvarlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasındaderneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılaraödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarıntahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yeredevredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildekiamacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemlertasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerincehaklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarınıntasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulutarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerinmülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının daeklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerinitasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bugörev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerinsaklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, TürkMedeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği veilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1-* İlk Genel Kuruldadernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek vedernekle ilgili işve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdabelirtilmiştir. 

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı:                                  Görev Unvanı:

Tokay Köycü                                      Başkan

Koptagel İlgün                                  Başkan Y.

Ülkü Tahan                                       BaşkanY.

Ayşe İlgün Kamanlı                         Gn. Sekreter

Seda Köycü                                       Gn. Sayman

 

Bu tüzük 26 (Yirmi altı) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

(Not: (*)Yıldız ile işaretli maddeveya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir. Bu tüzükte yeralan kırmızı renkle ve altı çizili yazılanlar Mevzuata aykırı olmamak şartıyladeğiştirilebilecek hususlardır. Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecekderneklerde “Geçici Yönetim Kurulu üyeleri” yerine“mevcut Yönetim Kurulu”yazılır.)

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret62674